آموزش کارشناسان بانک (اجرائیات ثبت)

مخاطبین دوره ؛ کارشناسان بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، شرکتهای لیزینگ ، کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناسان حقوقی املاک ، کارشناسان شهرداری ، وکلاء ، حقوقدانان ، مدیران شعب دادگاهها و ......

موضوعات آموزشی

1- واژه ها و اصطلاحات به کاربرده شده درآئین نامه اجراء
2- نحوه صدور اجرائیه اسناد رهنی
3- نحوه صدور اجرائیه قراردادهای داخلی بانک ها
4- روش اجرائیه چک در ادارات اجراء ثبت
5- بررسی ابلاغ اجرائیه و اخطاریه به بستانکاران و بدهکاران
6- نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائیه اسناد اجاره و تخلیه
7- چه اجرائیه هایی در ادارات ثبت انجام می شود؟ و چه اجرائیه هایی در دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق مورد بررسی قرار می گیرد؟
8- بازداشت اموال منقول و غیر منقول
9- مزایده در اجرای اسناد رسمی ثبت
10- و سایر نکات کاربردی در بخش اجرائیات