چک های پشت نویسی شده

?مهم و فوری: مردم به شایعات توجه نکنند

❇️چک های پشت نویسی شده درسال 98 نیز معتبر و قابل وصول می باشد

?دکتر یاسر مرادی کارشناس و مشاور در زمینه حقوق بانکی گفت: متاسفانه برخی منابع خبری به اشتباه با اعلام خبری ناصحیح چنین اعلام کرده اند که "طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است!!! و هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود!!!."

⬅️ وی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: حسب پیگیری اینجانب از بانک مرکزی،  این بخشنامه همان ابلاغیه آذرماه ۹۷ بوده و صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی "چکهای تضمینی" است و "چکهای عادی" در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.

⬅️ به گفته مرادی، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد