آگهی نوبتی

پس از قبول  ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مرداد ماه -اول آبان ماه -اول بهمنن ماه واول اردیبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی میشود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روزانتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید