اصطلاحات ثبتی (آگهی تهدید حدود)

املاک پس از  آگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود می شوند چنان چه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی(حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارند مانند حق عبور, آبچک و باز کردن درب و پنجره ) داشته باشند میتوانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید .