اصطلاحات ثبتی (املاک جاری)

به املاکی اطلاق میشوند که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تهدید حدود  آن به عمل آمده وزمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد .