اصطلاحات ثبتی (ملاک ثبت شده)

به املاکی اطلاق میشوندکه دارای سابقه ثبت در  دفتر املاک هستند .