اصطلاحات ثبتی (سند مالکیت المثنی)

وقتی که سند  مالکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از  آن  باقی نماند یا  گم شود مالک میتواند از اداره  ثبت محل وقوع  ملک  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید .