اصطلاحات ثبتی (تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد)

چنان چه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی دارای اسناد مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار میتواند با مرجعه به اداره ثبت محل  وقوع ملک و ارایه  اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید .