اصطلاحات ثبتی(تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند)

درمواردی که دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوار کشی به صورت واحد در آمده یا قطعاتی که وصل به هم باشند ویا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش میتوانند ازاداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند .