اصطلاحات ثبتی(افراز)

چنانچه دو یا چند نفرنسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هر یک از آنها میتوانند نسبت به افراز سهمی خود  از سایرمالکین دیگر اقدام نمایند .