اصطلاحات ثبتی(تفکیک املاک)

درصورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته میشود در این حالت ممکن است یک نفر و یا چند نفرمالک داشته باشد که درصورت  تعدد مالک مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است  مالکیت مالکین مشاعی درهر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه