اصطلاحات ثبتی(استعلام)

دفاتراسناد رسمی مکلف هستندهنگام انجام هر گونه معامله نسبت  به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آن ها را از اداره  ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند هم چنین پاره ای از دستگاه های اجرائی ذیربط و یامراجع صالحه قضایی نیز در  مواقع ضروری ولازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند .