اصطلاحات ثبتی(بازداشت املاک)

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه از قبیل محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند .