درمواردی که دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوار کشی به صورت واحد در آمده یا قطعاتی که وصل به هم باشند ویا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش میتوانند ازاداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند .

چنانچه دو یا چند نفرنسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هر یک از آنها میتوانند نسبت به افراز سهمی خود  از سایرمالکین دیگر اقدام نمایند .

درصورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل تفکیک گفته میشود در این حالت ممکن است یک نفر و یا چند نفرمالک داشته باشد که درصورت  تعدد مالک مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند بدیهی است  مالکیت مالکین مشاعی درهر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه  

دفاتراسناد رسمی مکلف هستندهنگام انجام هر گونه معامله نسبت  به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آن ها را از اداره  ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند هم چنین پاره ای از دستگاه های اجرائی ذیربط و یامراجع صالحه قضایی نیز در  مواقع ضروری ولازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند .

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه از قبیل محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند .

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه از قبیل محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و شعب بازرسی و اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت میباشند.

رفع بازداشت املاک املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت میشوند اعم از  اینکه درای سند مالکیت باشد یا نباشد حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت میگردد. پس از  وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی 1_ ممهور به مهر مرجع تقاضا کننده باشد. 2_ اشاره به نامه قبلی که به موجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد. 3_مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ ...... در آن قید شده باشد .

اعیان دراصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته میشود اطلاق میگردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه واعیان منماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک (زمین) بنا میگردد.

با تصویب طرح های هادی و جامع شهرها ونیز دراثر توسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان های جدید بسیاری از املاک درمسیر معابر و خیابان های جدید الاحداث واقع وگاهی کل ملک و یا دربعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع میگردند که دراین هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا  مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت می باشد .

چنانچه دراثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت میباشد حاصل شود و یا  به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه  ثبت شده ایی که  قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع  مجاورین  به کوچه  محدود شود مالک میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوعملک تقاضای اصلاح حدود نماید  .