بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته  با مساحت  معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه  مساحت می باشد در صورتیکه اضافه  مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست  اصلاح  مساحت  نموده و پس از پرداخت  بهای اضافه مساحت (به نرخ روزمعامله) در وجه مالک اولیه  با تودیع  مبلغ در صندوق ثبت سند مالکیت اصلاح  میگردد .

هر گاه فردی که سند مالکیت به نام او ثادر گردیده فوت نماید وارث او میتواند با ارائه مدارک زیر: الف) تقاضای صدور سند مالکیت  ب) فرم گواهی حصر وراثت ج) فرم 19 مالیاتی و اصل سند مالکیت  مورث از اداره ثبت  محل وقوع ملک در خواست صدور سند مالکیبت نماید .

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر تحدید عمومی نشده یا به اصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتی که به استناد تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت نتوان آن ها را تحدید عمومی نمود در این صورت به درخواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او وهزینه شخصی وی با ذکر علت میتوان به آن ملک تحدید حدود اختصاصی به عمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد .

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی  املاکی که به عنوان مجهول الماک از آن ها قبول  ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکان پذیرمیباشد (ماده 66 آئین  نامه  قانون ثبت)و در  تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است: پیش نویس آگهی  تهدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت و مساحت آن ها  روز یا روز هائی برای تحدید حدود تعیین میشود (موضوع مواد 61 و 62 آیین نامه قانون ثبت)و تاریخ روز تحدید و ساعت مقرر برای  شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاک های مربوطه قید شود درذیل آگهی تذکر داده میشود مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است میتواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد (ماده 20 قانون ثبت)

چنان چه پرونده ثبتی  مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده و ملک و مالک میباشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار منتشر میشود آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتی املاکی  است که دارای اظهار نامه ها هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینکه ثبت دفتر املاک شده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند .

به اراضی میگویند که : اولا زمینی که بالفعل مالک  دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .

آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی گردید دفتر املاک  با ملاحضه محتویات  پرونده و ثبت دفتر املاک تهیه میشود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک ومحل وقوع ملک ونحوه مفقود شدن سند مالکیت  ومعاملاتی که  در سند مالکیت ثبت شده  قید گردد که  پس از  انتشار  نوبت دوم  ظرف ده  روز چنانچه کسی اعتراضی  نداشته  باشد میتواند به  ثبت  محل  اعلام  دارد  ویا  انقضاء مهلت و عدم  وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد  .

آگهی  فقدان سند مالکیت  توسط متصدی دفتر املاک با ملاحضه  محتویات  پرونده و ثبت  دفتر املاک  تهیه  میشود در این  آگهی بایستی مشخصات  کامل  مالک  شماره  پلاک ومحل  وقوع ملک ونحوه  مفقود شدن سند  مالکیت  و معاملاتی که در سند مالکیت  ثبت  شده  قید  گردد آگهی در دو نوبت  به  فاصله  ای  که کمتر  از ده روز نباشد  بایستی در روزنامه چاپ  شود ودر آن  قید گردد  که پس از انتشار  نوبت  دوم  ظرف ده  روز  چنان چه کسی اعتراضی  نداشته باشد  میتواند  به ثبت  محل اعلام  دارد  و  یا  انقضا  مهلت و عدم  وصول  اعتراض سند المثنی صادر خواهد  شد.

به اراضی میگویند  که :اولا زمینی که بالفعل مالک دارد ثانیا مزروعی است  ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود  از آبادی آن چشم پوشیده  باشد .