اسامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

سعید عبدالهی

رحیم خزائی

محمدعلی جواهری

امیرحسین کهریزی

امیرحسین تحیری زاده

غلامرضا دیوسالار

غلامحسین قاسمی

رضا علی اکبر نوری

روح اله طالش صالحانی

عباس بهنامی

رضا بشارتی راد

مرتضی عزیزالهی

مسعود کلهر

روح اله کروبی

عرفان فضلعلی

محمدحسین تنهایی

محمدرضا رضائی

محمدحسین تنهائی

احسان قاسمی

مسعود حاجی اسفندیاری

سید علی حسینی

علی حسین پور

هاشم سلطانی

ولی خواجه پور

ابوالفضل قاسمی

نعمت محمدی

مرتضی حسن دوست

قاسم داداشیان

اسماعیل قاسم زاده

حمید رضا صباغی

 

سعید حاجی اسفندیاری

عزیز عظیمی

مهدی علیرضائی

امیرحسین عظیمی

بهراد کریمیان

سید محسن حسینی منش

محمد راعی

حسین عابری

علی دیوسالار

سید حسین ساداتی

ابوالقاسم شاکری

بهروز احمدی

جواد دیوسالار

سیف اله هاشمی

سید هادی موسوی